[This article was translated by Helen Brooks in Sweden.]

SMALL CHANCE OF RETURNING

Helena Nyman
Arbetarbladet
23 September 2003

High Court decides that the Iraqi suspected people smugglar can be extradited to Australia.

SANDVIKEN
If the Sandviken resident who is suspected of people smuggling is extradited to Australia, he has a very small chance of returning to Sweden.

"My client is heartbroken", says the Iraqi citizen's defence lawyer Bengt Hennel, after the High Court's decision that he can be extradited.

Within a month the government will make the final decision about the 36 year old with a flat in Vallhov, Sandviken, if he will be extradited to Australia to stand trial for organised people smuggling and money laundering.

The 36 year old is suspected of having caused 374 refugees' deaths when a boat sank outside Australia's coast two years ago.

The High Court decided Friday that the 36 year old can legally be extradited to Australia in accordance with the extradition act.

REMAINS IN CUSTODY IN GÄVLE
Whilst awaiting the government's decision, the 36 year old will remain in custody in the Gävle remand centre. The verdict, according to Bengt Hennel, has completely crushed his client as he is in opposition to the extradition.

"He has the whole time maintained his innocence and during this time since May, when the proceedings started, there has still been hope", said Bengt Hennel. The evidence against the Sandviken resident has been presented by the Australian authorities, where there already is a warrant for his arrest.

"He has not presented anything that shows he is innocent, on the contrary the evidence against him is very strong", said Magnus Berggren, prosecutor with the International Prosecution Chamber in Uppsala and the one who handles the juridical part of the extradition case...

With proceedings in the High Court on the 9th September, argued the defence that the 36 year old was very unwell and had tried to take his life three times during the time in custody, something Hennel would not elaborate on.

"But I can say that my client is frightened that he shall be extradited from Australia to Iraq - the land he fled from. There he feels afraid for his life. It also reduces his possibilities to reunite with his family", said Hennel.

RISKS 20 YEARS IN PRISON
In Australia, the man risks a 20 year prison sentence.

The possibilities for the 36 year old that after extradition he can come back to Sweden are very small - despite the permanent residency he received when the UN helped him [come] here as a so called 'quota refuge'.

Kenneth Fluor, department manager at the Migration Board says that they will probably look closely at which grounds the Iraqi brought forward so as to come here. A residence permit can be withdrawn.

"He must apply so as to come into Sweden again. And if one has comitted a crime, it is to the applicant's disadvantage", said Fluor.


Små chanser att återvända
Helena Nyman
Arbetarbladet
23 September 2003

HD beslöt att den smuggelmisstänkte irakiern kan utlämnas till Australien

SANDVIKEN
Om Sandvikenbon som misstänks för människosmuggling utlämnas till Australien har han mycket små chanser att komma tillbaka till Sverige.
- Min klient är helt förkrossad, säger den irakiske medborgarens försvarare Bengt Hennel efter att Högsta domstolens beslutat att han kan utlämnas.

Inom en månad tar regeringen det slutliga beslutet om 36-åringen med lägenhet i Vallhov, Sandviken, ska utlämnas till Australien för att där ställas inför rätta för organiserad människosmuggling och penningtvätt.

36-åringen är misstänkt för att ha orsakat 374 flyktingars död när en båt sjönk utanför Australiens kust för två år sedan.

Högsta domstolen beslöt i fredags att 36-åringen rent juridiskt kan utlämnas till Australien enligt utlämningslagen.

Kvar i häktet i Gävle
Fram till regeringsbeslutet kommer 36-åringen fortsätta vara häktad och placerad på häktet i Gävle. Beskedet gjorde, enligt Bengt Hennel, hans klient helt förkrossad eftersom han motsätter sig en utlämning.

- Han har hela tiden sagt att han är oskyldig och under den här tiden sedan i maj som förhandlingarna pågått har det ändå funnits hopp, säger Bengt Hennel. Bevisen mot Sandvikenbon har presenterats av de australiska myndigheterna, där han redan är häktad i sin utevaro. - Han har inte presenterat något som visar att han är oskyldig, tvärtom är bevisläget mot honom mycket starkt, säger Magnus Berggren, åklagare vid den internationella åklagarkammaren i Uppsala och den som rent juridiskt hållit i utlämningsärendet.

Vid förhandlingen i Högsta domstolen 9 september anförde försvaret att 36-åringen mår mycket dåligt och har försökt ta livet av sig tre gånger under tiden i häktet - något som Hennel inte vill gå in närmare på.

- Men jag kan säga att min klient är rädd att han ska utvisas från Australien till Irak - det land han flytt ifrån. Där känner han fara för sitt liv. Det här försvårar också hans möjligheter att återförenas med sin familj, säger Hennel.

Riskerar 20 år i fängelse
I Australien riskerar mannen ett 20-årigt fängelsestraff.

Möjligheterna för 36-åringen att efter utlämnandet få komma tillbaka till Sverige är mycket små -- trots det permanenta uppehållstillstånd han fick när FN hjälpte honom hit som så kallad kvotflykting.

Kenneth Fluor, avdelningsdirektör på Migrationsverket, säger att de sannolikt kommer att titta närmare på vilka grunder irakiern anförde för att få komma hit. Ett uppehållstillstånd kan nämligen återkallas.

- Han måste söka för att få komma in i Sverige igen. Och har man begått brott är det till sökandens nackdel, konstaterar Fluor.

X-URL: http://www.arbetarbladet.se/local_article.php?id=190032&avdelning_2=102

Back to sievx.com