[This article was translated by Helen Brooks in Sweden]

SANDVIKEN RESIDENT REMANDED IN CUSTODY

Helena Nyman
Arbetarbladet
1 July 2003

Great interest in Australia. Named and accused of refugee catastrophe.

SANDVIKEN
Yesterday, the 35 year old Sandviken resident, suspected of having caused 374 refugee's deaths, was remanded in custody. The news about him has become of great interest in the Australian media

'I have received many calls from foreign journalists', confirmed the prosecutor Magnus Berggren.

The 35 year old Sandviken resident was remanded in custody yesterday by Sandviken's District Court. He now will remain in custody until the Swedish Government decides if he should be extradited to Australia to face court there.

It means many months in custody
The 35 year old who is an Iraqi citizen with residency in Sweden, denies the accusations and opposes extradition. It means that the matter will now go directly to the High Court for a more thorough judicial review.

Additional Evidence
Until now, Sanviken's District Court has relied heavily on what the Australian authorities presented to the extradition request hearing in Queensland in May. Yet in the recent request for extradition, Australia has presented further evidence against the Sandviken resident.

The entire enquiry is covered with great secrecy and a ban on disclosure applies to all involved which is why no details can be obtained.

The Swedish offence is that the 35 year old, for payment, had organised people smuggling and he is also suspected of 'gross cause of other's death'. The media in Australia has shown great interest in what will happen to the 35 year old.

'I have received many calls from foreign journalists. There is much to read on him and the event on the internet also', said Magnus Berggren of the International Prosecution [Chamber] in Uppsala, who holds the enquiry in Sweden.

Name Released in Australia
In Australia, the Sandviken man's name is released as the key person, who along with another suspected people smuggler from Egypt, caused the boat SIEV X to sink on route from Indonesia to Australia in October 2001.

The media there state that there were in all 374 asylum seekers from mostly Iraq and Afghanistan who lost their lives on the overloaded boat.

Some days after the approval of the arrest order, in Australia in May this year, the 35 year old was seized outside his home in Vallhov.

The prosecutor's comment at the time was that he had been recognised.

In March 2002, already five months after the dreadful boating catastrophe, the 35 year old received residency in Sweden as part of the so called 'refugee quota' allotted by the UN's refugee programme.

He came here without the need to seek asylum like other refugees and had already a residential placement in a Stockholm suburb. In February this year he came to Sandviken.


Sandvikenbon häktad
Helena Nyman
Arbetarbladet
1 July 2003

Stort intresse i Australien Namnges och anklagas för flyktingkatastrof

SANDVIKEN
I går häktades den 35-årige Sandvikenbo som misstänks ha orsakat 374 flyktingars död. Nyheten om honom har rönt stort intresse i australiska medier.

- Jag får många samtal från utländska journalister, bekräftar åklagaren Magnus Berggren.

Den 35-årige Sandvikenbon häktades i går vid Sandvikens tingsrätt. Han ska nu sitta inlåst tills dess den svenska regeringen tar beslut om han ska utlämnas till Australien för att ställas inför rätta där.

Det innebär flera månader i häkte.

35-åringen, som är irakisk medborgare med uppehållstillstånd i Sverige, nekar till brott och motsätter sig en utlämning. Det innebär att ärendet nu går direkt vidare till Högsta domstolen för en mer ordentlig juridisk prövning.

Ytterligare bevisning
Hittills har Sandvikens tingsrätt stött sig på vad de australiska myndigheterna framfört vid häktningsförhandlingen i Queensland i maj. Och i den nyligen inkomna begäran om utlämning har Australien presenterat ytterligare bevisning mot Sandvikenbon.

Hela utredningen är belagd med största sekretess och yppandeförbud gäller alla inblandade, varför några detaljer inte går att få ut.

Den svenska brottsrubriceringen är att 35-åringen mot betalning ska ha organiserat människosmuggling och han är också misstänkt för grovt vållande till annans död.

Medierna i Australien har visat stort intresse för vad som sker med 35-åringen i Sverige.

- Jag jag får många samtal från utländska journalister. Det finns mycket att läsa om honom och händelsen på internet också, säger Magnus Berggren på den internationella åklagarkammaren i Uppsala som är den som håller i utredningen i Sverige.

Namngiven i Australien
I Australien är Sandvikenbon namngiven som den nyckelperson som tillsammans med en annan misstänkt människosmugglare från Egypten, ska ha orsakat att båten Siev-X sjönk på väg från Indonesien till Australien i oktober 2001.

Medierna där uppger att det var hela 374 asylsökande från främst Irak och Afghanistan som fick sätta livet till på den överfulla båten.

Några dagar efter häktningsbeslutet i Australien i maj i år greps 35-åringen utanför sitt hem i Vallhov.

Åklagarens kommentar då var att han blivit igenkänd.

I mars 2002 - redan fem månader efter den fruktansvärda båtkatastrofen - fick 35-åringen uppehållstillstånd i Sverige som så kallad kvotflykting anvisad av FN:s flyktingorgan.

Han kom hit utan att behöva söka asyl som andra flyktingar och hade redan en kommunplacering klar i en Stockholmskommun. I februari i år kom han till Sandviken.

X-URL: http://www.arbetarbladet.se/local_article.php?id=176516&avdelning_2=102

Back to sievx.com