[This article was translated by Helen Brooks in Sweden]

SANDVIKEN RESIDENT REQUESTED EXTRADITED TO AUSTRALIA

Arbetarbladet
Helena Nyman
24 June 2003

SANDVIKEN
Australia has now requested that the 35 year old Sandviken resident be extradited so that he can face trial susspected of people smuggling.

Now the matter goes to the Prosecutor General and following this, another negotiation with the district court in Sandviken.

The formal request for extradition of the Iraqi citizen came yesterday from the Australian Authorities.

There, on May 16th the man had a warrant issued for his arrest, suspected of being behind a large tradgedy in 2001, whereby 353 asylum seekers drowned when their overloaded refugee boat SIEV X sank off[1] Australia's coast.

ARRESTED IN SANDVIKEN
The man, who has residency in Sweden, was siezed at his home in Vallhov, Sandviken, some days later. After that, has the Sandviken District court in two proceedings, decided that custody prevail during the extradition process.

Currently he is held in custody in Gävle and is under restrictions that prevent him from talking to the public.

The Iraqi's defence lawyer Bengt Hennel, in Sandviken, cannot discuss his client due to the non-disclosure order issued by the district court in Sandviken to all involved.

Hennel anyway had not had time to talk with him on the Monday and can therefore not say if the 35 year old opposses extradition.

The request has now gone to the Justice Department but no details regarding the matter can be obtained from them.

"It's still an open case and Australia has requested that it shall be secret", said administrative advisor Per Hedvall.

The next stage in the extradition is that the Prosecutor General gets the work on his table.[2] After that, negotiations will be held with the district court in Sandviken, where it will be decided if [the man] being held in custody will be transferred to being under arrest.

CHAMBER PROSECUTOR INVESTIGATES
The Prosecutor General does not perform the investigation, that is done by the Chamber Prosecutor Magnuss Berggren of the International Prosecution Chamber in Uppsala. It is his verdict that Prosecutor General later rests on when the issue is further processed.

"I tell if the requirements for extradition are fullfilled based on the information Australia has given", said Magnus Berggren.

FURTHER TO THE HIGH COURT?
The Iraqi has maintained throughout his innonence and will probably oppose extradition. If so, it will automatically go from the Prosecutor General to the High Court before the government can come to a decision, a process that can take many months.

The 35 year old Sandviken risks up to 20 years prison if he is extradited and found guilty in Australia of people smuggling and money laundering.


NOTES
1. Utanfor: literally translates to 'outside' Australia's coast & thus could imply outside Australia's coastal waters & therefore International waters. However, a Swede reading the text sees it more as a general 'off' Australia's coast, implying neither that it was in Australian or international waters but that Australia was nearby.

2. Sounds a bit informal in English but it's an idiom I've decided to stick to, "Får det på sitt bord / Get it on your table": To receive the paperwork/information for a job allocated to you.


Sandvikenbon begärs utlämnad till Australien
Helena Nyman
24 June 2003

SANDVIKEN
Australien har nu begärt den 35-årige Sandvikenbon utlämnad för att han ska kunna ställas inför rätta misstänkt för människosmuggling.

Nu går ärendet vidare till riksåklagaren och därefter blir det ännu en förhandling vid tingsrätten i Sandviken.

Den formella begäran om utlämning av den irakiske medborgaren bosatt i Sandviken kom alltså i går från de australiska myndigheterna.

Där blev mannen häktad i sin frånvaro 16 maj misstänkt för att ligga bakom en stor tragedi 2001 då 353 asylsökande drunknade när den överlastade flyktingbåten Siev X sjönk utanför Australiens kust.

Greps i Sandviken
Mannen, som har uppehållstillstånd i Sverige, greps vid bostaden i Vallhov, Sandviken några dagar senare. Efter det har Sandvikens tingsrätt vid två förhandlingar slagit fast att anhållningsbeslutet ska bestå under utlämningsprocessen.

Just nu sitter han på häktet i Gävle och har sådana restriktioner att han inte får prata med allmänheten.

Irakierns försvarare advokat Bengt Hennel i Sandviken kan inte prata om sin klient med tanke på det yppandeförbud som tingsrätten i Sandviken utfärdat för alla inblandade.

Hennel hade för övrigt inte heller hunnit prata med honom på måndagen och kan av den anledningen inte säga om 35-åringen motsätter sig en utlämning.

Det är till justitiedepartementet begäran nu kommit, men inte heller därifrån går det att få ut några detaljer kring ärendet.

- Det är fortfarande ett öppet ärende och Australien har begärt att det ska vara sekretess, säger kanslirådet Per Hedvall.

Nästa steg i utlämningen är att riksåklagaren, RÅ, får det på sitt bord. Efter det ska en förhandling hållas vid tingsrätten i Sandviken, där man alltså ska bestämma om anhållandet ska övergå i häktning.

Kammaråklagare utreder
RÅ håller inte själv i utredningen, det gör kammaråklagare Magnus Berggren vid internationella åklagarkammaren i Uppsala och det är hans yttrande som RÅ sedan vilar sig mot när ärendet ska vidare.

- Jag anger om kraven för en utlämning är uppfyllda baserat på de uppgifter som Australien lämnar, säger Magnus Berggren.

Vidare till HD?
Irakiern har hela tiden hållit fast vid att han är oskyldig och kommer sannolikt att motsätta sig en utlämning. Då går det automatiskt vidare från RÅ till Högsta domstolen innan regeringen kan fatta sitt beslut - en process som kan ta flera månader.

Den 35-årige Sandvikenbon riskerar upp till 20 års fängelse om han utlämnas och döms i Australien för människosmuggling och pengatvätt.

X-URL: http://www.arbetarbladet.se/local_article.php?id=175096&avdelning_2=102

Back to sievx.com