PEOPLE SMUGGLER ARRESTED
Joakim Palmkvist
Sydsvenskan
18 June 2003

[translated by Helen Brooks in Sweden - see original article below]

35 year old suspected to be one of the brains behind extensive refugee smuggling to Australia.

One of the head men behind the refugee catastrophe off Australia's coast in 2001, is detained in Sweden. The 35 year old man is considered one of the persons responsible for the 353 refugees who lost their lives when the vessel Siev X sank off Australia's coast [sic] in October 2001.

Neither the Justice Department nor the Swedish police will more than confirm that the man is detained. But according to Australian authorities, he is one of the brains behind extensive smuggling of people in South East Asia.

The seized is a 35 year old Iraqi citizen who has had a residence permit in Sweden for at least a year. He is accused of working together with the suspected criminal Egyptian, Abu Quassay, who was recently extradited from Indonesia to his homeland.

The 35 year old was seized by Swedish police at the end of May, near his home in Sandviken, after being placed on an international wanted list.

The Swedish charge is crimes against the Alien Act and gross death without intent. The request was put forward on Tuesday by Sandviken's district court.

Australia has until Monday to hand in a formal request for extradition - a process which can take many months. If extradited, the 35 year old is threatened with up to 20 years prison.

The Siev X catastrophe, (see background below), received enormous coverage in Australian media.

Autumn 2001, during the country's election campaign the Conservative Prime Minister, John Howard, gained points for driving a hostile refugee line. A few weeks before the catastrophe for instance, the navy rejected under threat of weapons a vessel crowded with refugees, despite dozens of them jumping into the water so as to stay in Australia.

In many cases, the navy and coast guard was ordered not to rescue refugees in distress. Instead, among others, a Norwegian vessel helped out.

At first, Australian authorities stated that the Siev X had sunk in international waters and that despite an extensive watch of coastal boundaries, knew nothing about the vessel.

But when the former Ambassador to Cambodia, Tony Kevin began reviewing the events, the lies were bought to light:

* Border protection units had themselves known about the transportation since October 14th and held many meetings about it.

* The intelligence agency had delivered at least six reports about the vessel's route and its poor condition.

Yet nothing was done to rescue or for that matter reject Siev X. During Tony Kevin's investigations, many signs indicated that the authorities knew about the vessel's sinking but held back a rescue expedition for pure deterrence.

In that case it worked. Only one single smuggling booat went on the route Indonesia-Australia after the catastrophe.

Only some weeks ago, the news programme Sunday revealed that Australian John Kevin Enniss, residing in Indonesia, had worked as an agent for police to accuire information about the gangs involved in people smuggling. He also also informed the authorities on the organisation of Siev X. Authorities have denied any knowledge of an agent Enniss.

FACTS [sic]

* 18th October, the vessel later to be known as Siev X, left the port Bandar Lampung in Southern Sumatra, Indonesia.

* Siev stands for 'Suspected Illegal Entry Vessel' English for 'misstänkt smugglingsfartyg'.

* Siev X had 421 passengers but was only some ten meters long and hence extremely overloaded.

* Later, survivors stated that Indonesian police forced them onboard under threat of weapons.

* The destination was Australia via Christmas Island, 'Julön'.

*19th October, Siev X had just reached Australian waters when she went down with all hands.

* 353 people lost their lives. Of them, 146 were children. More died in the water before the fishing boat Indah Jayah Makmu reached them on the 20th October and rescued 44 of the shipwrecked

ENDS

Translator's notes:

1. Journalist's description of where the Siev X actually sank seems a little ambiguous ie: "off the coast of Australia" but that's the most accurate translation oo the original text.

2. The charge of 'gross death without intent' is something we argued over for a bit. I've agreed to stick to this translation as I'm not the local here & it seems more correct a term than manslaughter.

3. Text states Autumn but if I remember correctly, this was Spring OZ time & therefore Autumn Swedish time?

4. The very last comment is really ambiguous. It is in Swedish & therefore in the translation. You get the impression that more people than the actual number listed lost their lives.


Flyktingsmugglare anhållen
Av Joakim Palmkvist
18 juni 2003
Sydsvenskan

35-åring misstänks vara en av hjärnorna bakom omfattande flyktingsmuggling till Australien.

En av huvudmännen bakom flyktingkatastrofen utanför Australiens kust 2001 sitter inlåst i Sverige. Den 35-årige mannen anses bära en del av skulden för att 353 flyktingar miste livet när fartyget Siev X sjönk utanför Australiens kust i oktober 2001.

Varken Justitiedepartementet eller den svenska polisen vill mer än bekräfta att mannen är fast. Men enligt australiska myndigheter är han en av hjärnorna bakom omfattande smuggling av människor i Sydostasien.

Den misstänkte är en 35-årig irakisk medborgare som har uppehållstillstånd i Sverige i minst ett år. Han anklagas för att ha arbetat tillsammans med den brottsmisstänkte egyptiern Abu Quassay som nyligen utlämnades från Indonesien till hemlandet.

35-åringen greps av svensk polis i slutet av maj i närheten av sitt hem i Sandviken efter att ha varit internationellt efterlyst.

Den svenska brottsrubriceringen lyder brott mot utlänningslagen och grovt vållande till annans död. Anhållandet fastställdes på tisdagen av Sandvikens tingsrätt.

Australien har till måndag på sig att lämna in en formell begäran om utlämning - en process som kan ta flera månader. Om han utlämnas hotas 35-åringen av upp till 20 års fängelse.

Katastrofen Siev X (se bakgrund här intill) fick ett enormt utrymme i australiska medier. Hösten 2001 pågick valrörelsen i landet och den konservative premiärministern John Howard samlade poäng på att driva en flyktingfientlig linje. Ett par veckor före katastrofen avvisade till exempel flottan under vapenhot ett fartyg fulllastat med flyktingar, trots att tiotals av dem hoppade i vattnet för att få stanna i Australien. I flera fall beordrades flottan och kustbevakningen att låta bli att undsätta nödställda flyktingar. I stället ryckte bland annat ett norskt fartyg in.

Till att börja med påstod Australiens myndigheter att Siev X hade sjunkit på internationellt vatten och att man trots ett benhårt bevakat gränsvatten inte visste något om fartyget.

Men när den tidigare Kambodjaambassadören Tony Kevin öppnade en granskning av händelserna uppdagades lögnerna:]

* Gränsskyddsenheten hade i själva verket vetat om transporten sedan den 14 oktober och hållit flera möten om saken.

* Underrättelsetjänsten hade levererat minst sex rapporter om fartygets rutt och dess dåliga kondition.

Ändå hade inget gjorts för att rädda, eller för den skull avvisa Siev X. Under Tony Kevins undersökning framkom flera tecken på att myndigheterna kände till att fartyget sjönk, men höll inne räddningsexpeditionen i rent avskräckande syfte.

I så fall fungerade det. Blott ett enda smugglingsfartyg kom på rutten Indonesien-Australien efter katastrofen.

För bara någon vecka sedan avslöjade nyhetsprogrammet Sunday att australiern Kevin John Enniss, bosatt i Indonesien, har fungerat som agent åt polisen för att komma åt ligorna i människohandeln. Även han ska ha informerat om organisationen runt Siev X. Myndigheterna har förnekat all kännedom om Enniss som agent.


Siev X hade 421 passagerare, men var bara några tiotal meter långt och alltså extremt överlastat. Senare vittnade överlevande om att indonesiska poliser tvingat dem ombord under vapenhot. Destinationen var Australien via Christmas Island - Julön.

Den 19 oktober hade Siev X just hunnit in på australiska farvatten när hon gick under med man och allt. 353 människor miste livet. Av dem 146 barn. Ytterligare flera hann dö i vattnet innan fiskebåten Indah Jayah Makmu anlände den 20 oktober och räddade 44 skeppsbrutna.

X-URL: http://w1.sydsvenskan.se/Article.jsp?article=10048195

Back to sievx.com